Leveringsvoorwaarden geplaatst 31 -4 - 2017
retour home

Leveringsvoorwaarden

Bij vragen :

Bijgewerkt 27-3-2019 ( voor lopende oudere contracten gelden de toen overhandigde leveringsvoorwaarden)

 

I
De partijen

Mieke van den Heijkant-van der Velde en haar bedrijf ScheTsenTTT, waaronder ook de handelsnamen Mieke van Zundert, Achter39 en Makelaar in Kunstgevoel zijn opgenomen,
(hierna ook wel genoemd de opdrachtnemer/verkoper), voeren opdrachten uit op het gebied van fotografie, beeldende kunst, journalistiek en tekstschrijven.
Een en ander kan gebeuren in een bijzondere presentatie/voorstelling.
In geval van een opdracht wordt de andere partij aangeduidt als 'Opdrachtgever'.
In geval van Verkoop wordt de andere partij aangeduid als 'Koper/client'.

II
Auteursrecht

De auteursrechten en beeldrechten van alle geleverde opdrachten, op het gebied van tekst, journalistiek werk, beeldende kunst, presentaties of fotografie blijven bij de opdrachtnemer, en mogen dus ook niet worden vermenigvuldigd en/of gekopieerd in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders vastgelegd in de opdrachtbevestiging, en ondertekend door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer mag de gemaakte werken op website en andere (openbare) pr-uitingen publiceren. Wanneer een geportretteerde zich beroept het portretrecht, wordt dat gerespecteerd. Foto’s gemaakt ten behoeve van portretsessies worden op verzoek van de betrokkenen niet voor andere doeleinden ingezet.
De opdrachtnemer/verkoper staat in voor originaliteit en authentiteit van al het geleverde werk.

III
Gelijkenis en Stijl

De stijl en manier van schilderen van Mieke van Zundert zijn bij de opdrachtgever bekend.
Er wordt van haar geen afwijkende stijl verwacht.
Voor getekende en geschilderde portretopdrachten geldt dat gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke gelijkenis, eea is gerelateerd aan de tijdspanne van de opdracht.
Voor een schilderij onder de noemer ‘receptieschilderen’ mag de opdrachtgever typering van de hoofdpersonen verwachten, maar geen uitgewerkte portretten.
De opdrachtgever voor een portretopdracht mag een schilderij weigeren als de opdrachtnemer na een poging tot aanpassing geen betere gelijkenis heeft kunnen bereiken
en als drie onafhankelijke personen de persoon in kwestie niet hebben kunnen herkennen uit het schilderij.
De opdrachtgever betaalt in zo'n geval altijd 25 procent van de afgeproken prijs,
plus reiskosten van de opdrachtnemer.
Deze regeling geldt niet voor korte schetsportretten en live portretsessies ( receptieschilderen). Dan is de opdrachtgever gehouden het totale afgesproken bedrag te betalen. Voor overige opdrachten geldt het onderstaande.

 

IV
Overige schilder – en teken opdrachten alsmede opdrachten voor ruimtelijk werk

De stijl en manier van schilderen van Mieke van Zundert zijn bij de opdrachtgever bekend.
Er wordt van haar geen afwijkende stijl verwacht. Bij aangaan van een opdracht van een afwijkend onderwerp, zoals een landschap, een fictief idee, of illustratie, wordt met de opdrachtgever vooraf een aantal voorschetsen gemaakt waarbij wordt vastgelegd wat de belangrijkste criteria en aandachtspunten zijn in het te maken werk. Tenzij anders afgesproken mag de opdrachtgever daar drie keer deelwijzingen in aanwijzen.

Wanneer van de opdrachtnemer wordt gevraagd om het werk totaal overnieuw te doen, wordt de overeengekomen opdrachtsom vermeerderd met 25 procent. De opdracht wordt dan opnieuw geformuleerd. Ook voor dit nieuw te maken werk geldt dat de opdrachtgever drie deelwijzingen mag aanwijzen.

V
Overige opdrachten, andere technieken en media

 

Overig het algemeen geldt de intentie van de leveringsvoorwaarden voor overige schilder en tekenopdrachten hier beschreven. Voor afwijkende wensen moeten schriftelijke afspraken worden gemaakt.

VI
Bij verkoop of overdracht

 

Het te kopen object wordt direct aan de client geleverd, na betaling van het verschuldigde faktuurbedrag, tenzij daar door Mieke van Zundert en de client onderling andere afspraken over worden gemaakt, die op schrift zijn gesteld en die zijn ondertekend door beide partijen.
Ook wanneer er andere afspraken zijn gemaakt over het moment van levering is het schilderij eigendom van de koper/client vanaf het moment van betaling.
Het moment van betaling geldt ook als het moment van overdracht.
De opdrachtnemer is dan niet meer verantwoordelijke voor opslag en bescherming. Wanneer een object voor de client wordt verpakt en verzonden of opgeslagen gebeurt dit als service aan de client. De opdrachtnemer is daarvoor niet verantwoordelijk.
Versturen gebeurt met Postnl Aan de client wordt het Track&Trace nummer overhandigd/gemeldt/cq medegedeeld. Het werk wordt door Mieke van Zundert niet verzekerd. De voorwaarden tijdens het vervoer van normale verzekering , zo Post NL die heeft, worden verstrekt door Post NL  post en zijn ook de verantwoordelijkheid van Post NL post.
Fakturen dienen binnen veertien dagen te worden voldaan. Daarna geldt de actuele wettelijke rente.

 

VII

Bij ziekte of andere calamiteiten:

A Wanneer Mieke van Zundert niet in staat is de opdracht uit te voeren, en het is niet mogelijk een andere datum af te spreken ( zoals bij een opdracht voor een bruiloft)  dan zal Mieke van Zundert adressen doorgeven van collega’s die mogelijk kunnen vervangen. Uiteraard wordt in zo’n geval geen factuur gestuurd, tenzij de vervangende collega via Mieke van Zundert wil factureren.
B Wanneer de opdrachtgever onverhoopt de opdracht moet intrekken om zwaarwegende motieven, zoals ziekte, of andere calamiteiten,  dan kan de opdracht tot een maand tevoren worden gecanceld, binnen die tijd geldt een glijdende schaal van 25% tot 75% naarmate de dag van de opdracht nadert en er geen alternatieve afspraak kan worden gemaakt.  In geval van overlijden van het hoofdobject/ hoofdpersonen van de opdracht, wordt geen factuur gestuurd.

VIII
In geval van een cadeaubon:

Een waardebon voor een Portret ,
of andere dienst die in het productenpakket van ScheTsenTTT past,
door middel van een cadeaubon, waarbij de waarde is vastgelegd in het verkoopcontract.

De geschilderde cadeaubon is een service van Mieke van Zundert en wordt zonder kosten meegeleverd. Aard en vorm van de cadeaubon zijn bespreekbaar bij het opdrachtgesprek.
Voorwaarden voor gebruik:

A: De cadeaubon moet binnen drie maanden geëffectueerd zijn: dat wil zeggen: het wordingsproces van het schilderij ( of een andere dienst) moet in gang gezet zijn.

Zoniet, dan wordt in overleg een nieuwe realisatietermijn afgesproken, maar de opdrachtnemer is vanaf dat moment gerechtigd om het bij contract afgesproken bedrag te faktureren en wordt er betaald door de opdrachtgever.

B: Als het wordingsproces in gang is gezet, dan moet de opdrachtgever binnen een half jaar het schilderij ( of de andere dienst) kunnen en mogen leveren. Zoniet, dan wordt ook zonder levering, het afgesproken bedrag gefaktureerd.
 
C: Gelijkenis en Stijl

De stijl en manier van schilderen van Mieke van Zundert zijn bij de opdrachtgever bekend.
Er wordt van haar geen afwijkende stijl verwacht.
Voor getekende en geschilderde portretopdrachten geldt dat gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke gelijkenis, eea is gerelateerd aan de tijdspanne van de opdracht.
De opdrachtgever mag een schilderij weigeren als de opdrachtnemer na een poging tot aanpassing geen betere gelijkenis heeft kunnen bereiken
en als drie onafhankelijke personen de persoon in kwestie niet hebben kunnen herkennen uit het schilderij. De opdrachtgever betaalt in zo'n geval altijd 25 procent van de afgeproken prijs, plus reiskosten van de opdrachtnemer.
Deze regeling geldt niet voor korte schetsportretten en live portretsessies( receptieschilderen) . Dan is de opdrachtgever gehouden het totale afgesproken bedrag te betalen.

D: Overige Schilder opdrachten

 

Bij aangaan van een opdracht van een afwijkend onderwerp, zoals een landschap, een fictief idee, of illustratie, wordt met de opdrachtgever vooraf een aantal voorschetsen gemaakt waarbij wordt vastgelegd wat de belangrijkste criteria en aandachtspunten zijn in het te maken werk, of er wordt in een supplement bij het contract schriftelijk vastgelegd hoe de opdracht is geformuleerd. Tenzij anders afgesproken mag de opdrachtgever na oplevering daar drie keer deelwijzingen in aanwijzen.
Wanneer van de opdrachtnemer wordt gevraagd om het werk totaal overnieuw te doen, wordt de overeengekomen opdrachtsom vermeerderd met 25 procent. De opdracht wordt dan opnieuw geformuleerd.
Ook voor dit nieuw te maken werk geldt dat de opdrachtgever na oplevering drie deelwijzingen mag aanwijzen.
Wanneer de opdrachtgever meer en vaker controle over het werk wil hebben, worden daar aangepaste afspraken over gemaakt die contractueel worden vastgelegd.

 

IX
Kunstuitleen

De jaarhuur voor een werk uit de kunstuiteen is afhankelijk van het formaat. Mieke van Zundert beslist of een schilderij in Kunstuitleen komt en onder welke voorwaarden.
De kunstlener draagt zorg voor de te lenen kunstwerken als een ‘goed huisvader’.
De kunstlener mag door het jaar heen tussendoor komen wisselen als in een bibliotheek, voor zover de omstandigheden op het atelier dat toelaten.
Het atelier is vanaf 16 mei 2018  te vinden op : Molenstraat 75, 4881 CR Zundert
Bij een extra betaling van 10 euro per werk mag  het werk later worden aangeschaft met aftrek van 50% van de totale jaarhuur (ex btw) aangegeven op dit contract.  Er kansteeds tot  twee jaar gespaard worden.

 

X
Ten slotte

De opdrachtnemer, Mieke van Zundert accepteert geen aansprakelijkheid voor enig effect dat publicatie en gebruik van haar producten mag hebben.

Wanneer haar aanwezigheid als ‘live’schilder wordt gevraagd, weet de opdrachtgever dat er met verf wordt gewerkt en dat eea vlekken op kleding en omgeving kán geven.

Een (potentiële) opdrachtgever of bezoeker die het atelier bezoekt, weet dat dit een plaats is waar met verf en andere materialen wordt gewerkt die schadelijk kunnen zijn voor kleding en overige zaken.
Deze leveringsvoorwaarden zijn steeds na te lezen op de website: www.miekevanzundert.eu

 

 

 

 

 

 

 

Supplement bij D,  overige opdrachten

Datum:
Opdrachtgever
of
Houders Cadeaubon:

Naam:
Adres:
Telefoon: vastelijn:                              Moblel:
Email:

 

Voorkeuren voor uitwerking opdracht:
( met in achtneming van wat is beschreven in de leveringsvoorwaarden)

 

 

 

 

Opdrachtnemer:

 

Mieke van den Heijkant van der Velde
Als beeldend kunstenaar werkend onder de naam Mieke 'van Zundert'

 

 

 

 

 

Supplement bij D,  overige opdrachten

Datum:
Opdrachtgever
of
Houders Cadeaubon:

Naam:
Adres:
Telefoon: vastelijn:                              Moblel:
Email:

 

Voorkeuren voor uitwerking opdracht:
( met in achtneming van wat is beschreven in de leveringsvoorwaarden)

 

 

 

 

Opdrachtnemer:

 

Mieke van den Heijkant van der Velde
Als beeldend kunstenaar werkend onder de naam Mieke 'van Zundert'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: leveringsvoorwaarden 5-11-2013 alleen geldig voor oudere contracten getekend voor 31-4-2017

I

Mieke van den Heijkant-van der Velde en haar bedrijf ScheTsenTTT, waaronder ook de handelsnamen Mieke van Zundert, Achter39 en Makelaar in Kunstgevoel zijn opgenomen,
(hierna ook wel genoemd de opdrachtnemer/verkoper), voeren opdrachten uit op het gebied van fotografie, beeldende kunst, journalistiek en tekstschrijven.
Een en ander kan gebeuren in een bijzondere presentatie/voorstelling.
In geval van een opdracht wordt de andere partij aangeduidt als 'Opdrachtgever'.
In geval van Verkoop wordt de andere partij aangeduid als 'Koper/client'.
De opdrachtnemer/verkoper staat in voor originaliteit en authentiteit van al het geleverde werk.

II Auteursrecht

De auteursrechten en beeldrechten van alle geleverde opdrachten, op het gebied van tekst, journalistiek werk, beeldende kunst, presentaties of fotografie blijven bij de opdrachtnemer, en mogen dus ook niet worden vermenigvuldigd en/of gekopieerd in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders vastgelegd in de opdrachtbevestiging, en ondertekend door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer mag de gemaakte werken op website en andere ( openbare) pr uitingen publiceren. Wanneer een geportretteerde zich beroept het portretrecht, wordt dat gerespecteerd. Foto’s gemaakt ten behoeve van portretsessies worden op verzoek van de betrokkenen niet voor andere doeleinden ingezet.

III Gelijkenis en Stijl

De stijl en manier van schilderen van Mieke van Zundert zijn bij de opdrachtgever bekend. Er wordt van haar geen afwijkende stijl verwacht.
Voor getekende en geschilderde portretopdrachten geldt dat gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke gelijkenis, eea is gerelateerd aan de tijdspanne van de opdracht.
Voor een schilderij onder de noemer ‘receptieschilderen’ mag de opdrachtgever typering van de hoofdpersonen verwachten, maar geen uitgewerkte portretten.
De opdrachtgever mag een schilderij weigeren als de opdrachtnemer na een poging tot aanpassing geen betere gelijkenis heeft kunnen bereiken
en als drie onafhankelijke personen de persoon in kwestie niet hebben kunnen herkennen uit het schilderij.
De opdrachtgever betaalt in zo'n geval altijd 25 procent van de afgeproken prijs,
plus reiskosten van de opdrachtnemer.
Deze regeling geldt niet voor korte schetsportretten en live portretsessies. Dan is de opdrachtgever gehouden het totale afgesproken bedrag te betalen. Voor overige opdrachten geldt het onderstaande.

 

IV Overige schilder – en teken opdrachten

De stijl en manier van schilderen van Mieke van Zundert zijn bij de opdrachtgever bekend. Er wordt van haar geen afwijkende stijl verwacht. Bij aangaan van een opdracht van een afwijkend onderwerp, zoals een landschap, een fictief idee, of illustratie, wordt met de opdrachtgever vooraf een aantal voorschetsen gemaakt waarbij wordt vastgelegd wat de belangrijkste criteria en aandachtspunten zijn in het te maken werk. Tenzij anders afgesproken mag de opdrachtgever daar drie keer deelwijzingen in aanwijzen.

Wanneer van de opdrachtnemer wordt gevraagd om het werk totaal overnieuw te doen, wordt de overeengekomen opdrachtsom vermeerderd met 25 procent. De opdracht wordt dan opnieuw geformuleerd. Ook voor dit nieuw te maken werk geldt dat de opdrachtgever drie deelwijzingen mag aanwijzen.

V Overige opdrachten, andere technieken en media

 

Overig het algemeen geldt de intentie van de leveringsvoorwaarden voor overige schilder en tekenopdrachten hier beschreven. Voor afwijkende wensen moeten schriftelijke afspraken worden gemaakt.

VI Bij verkoop of overdracht

 

Het te kopen object wordt direct aan de client geleverd, na betaling van het verschuldigde faktuurbedrag, tenzij daar door Mieke van Zundert en de client onderling andere afspraken over worden gemaakt, die op schrift zijn gesteld en die zijn ondertekend door beide partijen.
Ook wanneer er andere afspraken zijn gemaakt over het moment van levering is het schilderij eigendom van de koper/client vanaf het moment van betaling.
Het moment van betaling geldt ook als het moment van overdracht.De opdrachtnemer is dan niet meer verantwoordelijke voor opslag en bescherming. Wanneer een object voor de client wordt verpakt en verzonden of opgeslagen gebeurt als service aan de client. De opdrachtnemer is daarvoor niet verantwoordelijk.
Versturen gebeurt met TNT post. Aan de client wordt het Track&Trace nummer overhandigd/gemeldt/cq medegedeeld. Het werk wordt door Mieke van Zundert niet verzekerd. De voorwaarden tijdens het vervoer van normale verzekering , zo TNT die heeft, worden verstrekt door TNT post en zijn ook de verantwoordelijkheid van TNT post.
Fakturen dienen binnen veertien dagen te worden voldaan. Daarna geldt de actuele wettelijke rente.

 

VII In geval van een cadeaubon:

Een waardebon voor een Portret ,
of andere dienst die in het productenpakket van ScheTsenTTT past,
door middel van een cadeaubon, waarbij de waarde is vastgelegd in het verkoopcontract.

De geschilderde cadeaubon is een service van Mieke van Zundert en wordt zonder kosten meegeleverd. Aard en vorm van de cadeaubon zijn bespreekbaar bij het opdrachtgesprek.
Voorwaarden voor gebruik:

A: De cadeaubon moet binnen drie maanden geëffectueerd zijn: dat wil zeggen: het wordingsproces van het schilderij ( of een andere dienst) moet in gang gezet zijn.

Zoniet, dan wordt in overleg een nieuwe realisatietermijn afgesproken, maar de opdrachtnemer is vanaf dat moment gerechtigd om het bij contract afgesproken bedrag te faktureren en wordt er betaald door de opdrachtgever.

B: Als het wordingsproces in gang is gezet, dan moet de opdrachtgever binnen een half jaar het schilderij ( of de andere dienst) kunnen en mogen leveren. Zoniet, dan wordt ook zonder levering, het afgesproken bedrag gefaktureerd.
 
C: Gelijkenis en Stijl

De stijl en manier van schilderen van Mieke van Zundert zijn bij de opdrachtgever bekend.
Er wordt van haar geen afwijkende stijl verwacht.
Voor getekende en geschilderde portretopdrachten geldt dat gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke gelijkenis, eea is gerelateerd aan de tijdspanne van de opdracht.
De opdrachtgever mag een schilderij weigeren als de opdrachtnemer na een poging tot aanpassing geen betere gelijkenis heeft kunnen bereiken
en als drie onafhankelijke personen de persoon in kwestie niet hebben kunnen herkennen uit het schilderij. De opdrachtgever betaalt in zo'n geval altijd 25 procent van de afgeproken prijs, plus reiskosten van de opdrachtnemer.
Deze regeling geldt niet voor korte schetsportretten en live portretsessies. Dan is de opdrachtgever gehouden het totale afgesproken bedrag te betalen.

D: Overige Schilder opdrachten

Bij aangaan van een opdracht van een afwijkend onderwerp, zoals een landschap, een fictief idee, of illustratie, wordt met de opdrachtgever vooraf een aantal voorschetsen gemaakt waarbij wordt vastgelegd wat de belangrijkste criteria en aandachtspunten zijn in het te maken werk, of er wordt in een supplement bij het contract schriftelijk vastgelegd hoe de opdracht is geformuleerd. Tenzij anders afgesproken mag de opdrachtgever na oplevering daar drie keer deelwijzingen in aanwijzen.
Wanneer van de opdrachtnemer wordt gevraagd om het werk totaal overnieuw te doen, wordt de overeengekomen opdrachtsom vermeerderd met 25 procent. De opdracht wordt dan opnieuw geformuleerd.
Ook voor dit nieuw te maken werk geldt dat de opdrachtgever na oplevering drie deelwijzingen mag aanwijzen.
Wanneer de opdrachtgever meer en vaker controle over het werk wil hebben, worden daar aangepaste afspraken over gemaakt die contractueel worden vastgelegd.

VIII Kunstuitleen

De jaarhuur voor een werk uit de kunstuiteen is afhankelijk van het formaat. Mieke van Zundert beslist of een schilderij in Kunstuitleen komt en onder welke voorwaarden.
De kunstlener draagt zorg voor de te lenen kunstwerken als een ‘goed huisvader’.
De kunstlener mag door het jaar heen tussendoor komen wisselen als in een bibliotheek, voor zover de omstandigheden op het atelier dat toelaten.
Het atelier is vanaf 1 april 2015 te vinden op :Pastoor de Bakkerstraat 29a in Achtmaal.  
Bij een extra betaling van 10 euro per werk mag  het werk later worden aangeschaft met aftrek van 50% van de totale jaarhuur (ex btw) aangegeven op dit contract.  
Deze regeling wordt jaarlijks verlengd, tot een maximum van vijf jaar. De ‘spaarpot’ blijft dus vijf jaar staan.  Daarna volgt overleg.
Voor kleine werken uit de kunstuitleenkast gelden andere voorwaarden.
De prijs van de werken is incl 6 % btw, bij onverhoopte btw-verhoging, betaalt de klant slechts de helft van de verhoogde btw. Wanneer werken/ het werk niet op tijd worden ingeleverd, gaat voor de eerste 3 maanden een evenredige maandhuur in, daarna wordt het contract geacht verlengd te zijn voor een jaar.

VIIIa Kunstuitleenkast


De jaarhuur voor 3 werken uit de Kunstkast bedraagt 35 euro incl btw.
De kunstlener draagt zorg voor de te lenen kunstwerken als een ‘goed huisvader’.
De kunstlener mag door het jaar heen tussendoor komen wisselen als in een bibliotheek.
De kunstlener is gerechtigd een werk aan te schaffen met aftrek van de jaarhuur, de tweede en derde eventueel met aftrek van 50%  van de jaarhuur.  
De verkoopprijs van de werken is 125 euro tenzij anders aangegeven op dit contract. De prijs van de werken is incl 6 % btw, bij onverhoopte btw-verhoging, betaalt de klant slechts de helft van de verhoogde btw.

 

IIX Ten slotte

De opdrachtnemer, Mieke van Zundert accepteert geen aansprakelijkheid voor enig effect dat publicatie en gebruik van haar producten mag hebbenWaneer haar aanwezigheid als ‘live’schilder wordt gevraagd, weet de opdrachtgever dat er met verf wordt gewerkt en dat eea vlekken op kleding en omgeving kan geven. Een (potentiële) opdrachtgever of bezoeker die het atelier bezoekt, weet dat dit een plaats is waar met verf en andere materialen wordt gewerkt die schadelijk kunnen zijn voor kleding en overige zaken.

Deze leveringsvoorwaarden zijn herzien op 5-11-2013. Voor lopende schriftelijke contracten gelden de destijds geldende voorwaarden, die schriftelijk zijn verstrekt. De opdrachtgever dient die mee te leveren bij een beroep op deze leveringsvoorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplement bij D,  overige schilderopdrachten

 

Datum:
Opdrachtgever
of
Houders Cadeaubon:

Naam:
Adres:
Telefoon: vastelijn:                             Moblel:
Email:

 

Voorkeuren voor uitwerking opdracht:
( met in achtneming van wat is beschreven in de leveringsvoorwaarden)

 

 

 

 

Opdrachtnemer:

 

Mieke van den Heijkant van der Velde

Als beeldend kunstenaar werkend onder de naam Mieke 'van Zundert

Deze leveringsvoorwaarden zijn herzien op 2-8-2012, op een moment dat er geen lopende schriftelijke contracten zijn.
De leveringsvoorwaarden zijn die dag geupload naar de website en per post verstuurt naar het eigen adres van de opdrachtnemer. Het bedrijf van de opdrachtnemer, ScheTsenTTT staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Breda, onder nummer: 20069477.