Project Woes

Een project over Keuzes

 

 

 

retour schilderijen

     
retour home      
retour langdurige projecten      

Het begin:

   
(English translation below)

Op zoek naar foto's voor het project 'Vergeten foto's' vond ik een link naar een nieuw project. Ik werk hieraan sinds 2019. Eea is vertraagd door de Corona periode.

 
Op een dag in de kringloopwinkel in Rijsbergen vond ik ineens stapels en stapels foto albums. Eerst verzette ik me, want wat moest ik met hele albums, veel te veel foto’s, maar toch zocht ik er twee uit.
Dat van Woes had de meest bijzondere kaft en ik bladerde er ter plekke in. Het viel open opeen vrij donkere foto van een witte zittende gedaante met iets in haar armen. Een kind? Een foto na een bevalling? De foto deed me denken aan oude zwartwit foto’s van schilderijen van Breitner. Het integreerde me en ik kocht het album en nog twee andere met sterke zwart wit foto’s.
Thuis gekomen bladerde ik in de albums. Het viel meteen op dat één album een speciale periode beslaat: 1931 tot 1940. De jaren voor de tweede wereld oorlog. Het interbellum.

Het begint met plaatjes van een onbevangen jeugd en eindigt met foto’s van Nederlandse soldaten op oefening. En groepsfoto’s. Daar deed ik een heftige ontdekking: op verschillende voorhoofden waren kruisjes getekend en daarboven stond geschreven: NSB. Terug bladerend vond ik nog verschillende foto’s die op die zelfde manier waren behandeld. Fel, met potlood, diep in de foto’s gekrast.
 Ik ontdekte de naam van het kind op de foto’s en de eigenaar van het album: Woes Quast. De naam van de andere kinderen met de aantijging NSB heb ik nog niet gevonden. Gezien de geboortedatum van Woes en haar klasgenoten is dat niet erg waarschijnlijk, al heb ik wel de nodige moeite gedaan, ook omdat ze zich zouden moeten kunnen verdedigen.

Me verdiepend in de foto’s en in materiaal dat ik ontving van onder meer haar familie en vooral journalist Kalien Blonden, die twaalf jaar geleden een groot artikel schreef in Trouw, over het leven van Woes, kreeg ik een beeld van de persoon Woes.

Hoe geef je zo’n verhaal nu vorm?
De foto’s in het album zijn bijna zonder uitzondering schildermateriaal. Heel veel heb ik er al uitgetekend en uitgeschilderd. Zonnige vakantie beelden, en vervreemdende dreigende foto’s. Dat op zich is al een project.
Maar die foto’s met die kruisjes blijven me intrigeren. .De naam van de kinderen met de aantijging NSB heb ik nog niet gevonden.
Gezien de geboortedatum van Woes en haar klasgenoten is dat niet erg waarschijnlijk, al heb ik wel de nodige moeite gedaan. Sommige van de kinderen komen ook op de vroegere klassenfoto’s voor. Zonder kruisje en nog onschuldig, met poppen of beren op de bank.
Ze ziet een meisje opgroeien en uitgroeien, en dan eindigt ze met een kruisje op het voorhoofd: NSB
Waar begint het? Wat is de aanleiding?
 Dit leidde er toe dat ik me verdiepte in het gegeven van NSB jeugd. Kinderen van foute ouders, welke wellicht een keuze werden opgedrongen.
 En dat leidde weer tot het thema keuzes maken. Ook in deze tijd worden keuzes gemaakt die tijdelijk lijken, maar die het hele leven kunnen bepalen.
 Ik zou daarom het liefste dit project willen afsluiten met een project op de Daltonschool in Den Haag, waar ik met een klas dit onderwerp aansnijdt. Ik wil eindigen met een klassenfoto van die klas, in deze tijd.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
^Woes, naar foto album Woes, fotograf onbekend 60/60 cm. olieverf op doek
 
v Woes, klassenfoto Dalton naar fotoalbum Woes, schoolfotograaf onbekend 120/100 olieverf op doek
 

 
meer werk in het project /works >>
 
 

English:

One day in the thrift store in Rijsbergen I suddenly found stacks and piles of photo albums. At first I resisted what I had to do with whole albums, way too many photos, but I still looked for two.
Woes' had the most special cover and I browsed through it on the spot. It fell open on a rather dark photo of a white seated figure with something in her arms. A child? A photo after giving birth? The photo reminded me of old black and white photographs of Breitner's paintings. It integrated me and I bought the album and two more with strong black and white photos.
When I got home, I flipped through the albums. It was immediately noticeable that one album covers a special period: 1931 to 1940. The years before the second world war. The interwar period.
It starts with pictures of an uninhibited childhood and ends with photos of Dutch soldiers on exercise. And group photos. There I made a violent discovery: crosses were drawn on various foreheads and above them was written: NSB. Flipping back I found several more photos that had been treated in the same way. Bright, penciled, scratched deep into the photos.
I discovered the name of the child in the photos and the owner of the album: Woes Quast. I have not yet found the name of the other children with the NSB allegation. Given the date of birth of Woes and her classmates, that is not very likely, although I have made the necessary effort.
Delving into the photos and in material that I received from, among others, her family and journalist Kalien Blonden, I got an image of the person Woes.
How do you shape such a story?
The photos in the album are almost without exception painting material. I have already drawn and painted out a lot of them. Sunny holiday images, and alienating menacing photos. That in itself is a project.
But those pictures with those crosses continue to intrigue me. . I have not yet found the name of the children with the NSB allegation. Given the date of birth of Woes and her classmates, that is not very likely, although I have made the necessary effort. Some of the children also appear in the earlier class photos. Without a cross and still innocent, with dolls or bears on the couch.
She sees a girl grow up and grow, and then she ends with a cross on the forehead: NSB
Where does it start? What is the reason?
This led me to immerse myself in the fact of NSB youth. Children of wrong parents, who may have been forced to make a choice.
And that in turn led to the theme of making choices. Even in this day and age, choices are made that seem temporary, but that can determine the whole of life.
I would therefore prefer to end this project with a project at the Dalton school in The Hague, where I will discuss this subject with a class. Working on an art project about choices.I want to end with a class photo of that class, in this day and age.
  contact/cv